Unikalna technologia

Kom­po­zy­towy sys­tem tara­sowy DECRONE łączy zalety wyni­ka­jące z natu­ral­nych wła­ści­wo­ści drewna z wytrzy­ma­ło­ścią nowo­cze­snego kom­po­zytu. Dzięki inno­wa­cyj­nemu połą­cze­niu wyse­lek­cjo­no­wa­nych włó­kien drzew­nych z powszech­nie zna­nym i doce­nio­nym m. in. w prze­my­śle konstrukcyjno-budowlanym poli­me­rem, jakim jest PVC uzy­skany został kom­po­zyt łączący wszyst­kie zalety obu mate­ria­łów w jed­nym, spój­nym two­rzy­wie. Dla­tego sys­tem DECRONE wią­żąc w sobie to, co naj­lep­sze z natury i tech­no­lo­gii wyka­zuje się sze­re­giem korzyst­nych wła­ści­wo­ści będąc naj­lep­szą alter­na­tywą dla drewna natu­ral­nego, czy też ceramiki.

Więk­szość korzyst­nych wła­ści­wo­ści kom­po­zytu okre­śla­nego potocz­nie skró­tem WPC (Wood Pla­stic Com­po­site) zależy w dużej mie­rze od rodzaju sto­so­wa­nego poli­meru, jako jed­nego z głów­nych skład­ni­ków. Warto wie­dzieć, że są na rynku firmy, które zamiast naj­le­piej spraw­dza­ją­cego się w tej roli PVC sto­sują tań­sze sub­sty­tuty, takie jak two­rzywa HDPEPP, które cha­rak­te­ry­zują się gor­szymi wła­ści­wo­ściami fizyko-chemicznymi. Takie dzia­ła­nia mają oczy­wi­ście swoje odzwier­cie­dle­nie w final­nym już pro­duk­cie, obni­ża­jąc jego para­me­try i tym samym skra­ca­jąc jego żywotność.

Wyko­rzy­stu­jąc do pro­cesu pro­duk­cji wyso­ko­ga­tun­kowe surowce wywo­dzące się głów­nie z recy­klingu, nie tylko uzy­sku­jemy pro­dukty pocho­dze­nia eko­lo­gicz­nego, ale też takie, które w przy­szło­ści mogą być wyko­rzy­stane w 100% do ponow­nego i łatwego prze­two­rze­nia. Zwa­żyw­szy, że drewno natu­ralne wyko­rzy­sty­wane do archi­tek­tury przy­do­mo­wej pocho­dzi czę­sto z zagro­żo­nych lasów tro­pi­kal­nych, ofe­ru­jąc sys­tem DECRONE przy­czy­niamy się do ich ochrony, respek­tu­jąc tym samym śro­do­wi­sko naturalne.

Poprzez wyko­rzy­sta­nie włó­kien drzew­nych w pro­ce­sie wytwa­rza­nia sys­tem DECRONE daje zbli­żoną do drewna natu­ral­ność i tym samym poczu­cie cie­pła. Ponadto dzięki bar­wie­niu kom­po­zytu pod­czas pro­cesu pro­duk­cji w całej jego obję­to­ści uzy­sku­jemy kolor, który utrzy­muje się przez dłu­gie lata bez koniecz­no­ści ponow­nego malo­wa­nia, ani uciąż­li­wych oraz kosz­tow­nych zabie­gów konserwacyjnych.

Ważne jest, by mate­riał, z któ­rym masz stycz­ność na co dzień nie stwa­rzał zagro­że­nia. Sys­tem DECRONE nie zawiera szko­dli­wych che­mi­ka­liów oraz posiada bar­dzo niski współ­czyn­nik nasią­kli­wo­ści wody. Dzięki temu cechuje się wysoką odpor­no­ścią na czyn­niki bio­lo­giczne, sta­no­wiąc nie­przy­ja­zne warunki do roz­woju bak­te­rii i grzy­bów, co zapew­nia mak­si­mum ochrony tam, gdzie jej potrzebujesz.

Zwięk­szona odpor­ność na urazy mecha­niczne i nie­ko­rzystne czyn­niki zewnętrzne to tylko nie­które z zalet, które pozwolą Ci cie­szyć się este­tyką formy przez dłu­gie lata.

While on first sight that could rub some people the wrong way, I think the history of jazz has done its best to be https://cellspyapps.org respectful