Unikalna technologia

Kom­po­zy­towe sys­temy tara­sowe DECRONE to połą­cze­nie wszel­kich atu­tów wyni­ka­ją­cych z natu­ral­nych cech drewna oraz trwa­ło­ści kompozytu.

Dzięki nowo­cze­snej kom­bi­na­cji spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych włó­kien drzew­nych z uzna­nym i cenio­nym, cho­ciażby w prze­my­śle konstrukcyjno-budowlanym PVC otrzy­mano kom­po­zyt wyróż­nia­jący się walo­rami obu tych mate­ria­łów. Z tego też powodu sys­tem DECRONE sta­nowi per­fek­cyjną alter­na­tywę dla cera­miki, czy natu­ral­nego drewna, łącząc w sobie zalety natury i nowo­cze­snych technologii.

Więk­szość korzyst­nych wła­ści­wo­ści kom­po­zytu okre­śla­nego potocz­nie skró­tem WPC (Wood Pla­stic Com­po­site) zależy w dużej mie­rze od rodzaju sto­so­wa­nego poli­meru, jako jed­nego z głów­nych skład­ni­ków. Warto wie­dzieć, że są na rynku firmy, które zamiast naj­le­piej spraw­dza­ją­cego się w tej roli PVC sto­sują tań­sze sub­sty­tuty, takie jak two­rzywa HDPEPP, które cha­rak­te­ry­zują się gor­szymi wła­ści­wo­ściami fizyko-chemicznymi. Takie dzia­ła­nia mają oczy­wi­ście swoje odzwier­cie­dle­nie w final­nym już pro­duk­cie, obni­ża­jąc jego para­me­try i tym samym skra­ca­jąc jego żywotność.

Pro­du­ku­jąc naj­wyż­szej klasy deski kom­po­zy­towe wyko­rzy­stuje się wyso­ko­ga­tun­kowe surowce wywo­dzące się głów­nie z recy­klingu. Zazna­czamy, że uzy­sku­jemy pro­dukty nie tylko pocho­dze­nia eko­lo­gicz­nego, ale też takie, które w przy­szło­ści mogą być wyko­rzy­stane w 100% do ponow­nego i łatwego prze­two­rze­nia. Zwa­żyw­szy, że drewno natu­ralne wyko­rzy­sty­wane do archi­tek­tury przy­do­mo­wej pocho­dzi czę­sto z zagro­żo­nych lasów tro­pi­kal­nych, ofe­ru­jąc deski tara­sowe DECRONE przy­czy­niamy się do ich ochrony, respek­tu­jąc tym samym śro­do­wi­sko naturalne.

Poprzez wyko­rzy­sta­nie włó­kien drzew­nych w pro­ce­sie wytwa­rza­nia, deska kom­po­zy­towa DECRONE daje zbli­żoną do drewna natu­ral­ność i tym samym poczu­cie cie­pła. Ponadto dzięki bar­wie­niu kom­po­zytu pod­czas pro­cesu pro­duk­cji w całej jego obję­to­ści uzy­sku­jemy kolor, który utrzy­muje się przez dłu­gie lata bez koniecz­no­ści ponow­nego malo­wa­nia, ani uciąż­li­wych oraz kosz­tow­nych zabie­gów kon­ser­wa­cyj­nych. Atuty te spra­wiają, że deski tara­sowe kom­po­zy­towe DECRONE stają się ide­al­nym mate­ria­łem wykoń­cze­nio­wym, który har­mo­nij­nie wpi­suje się w ele­menty małej archi­tek­tury, łączące dom z ogrodem.

Ważne jest, by mate­riał, z któ­rym masz stycz­ność na co dzień nie stwa­rzał zagro­że­nia. Deska tara­sowa wyko­nana w sys­te­mie DECRONE nie zawiera szko­dli­wych che­mi­ka­liów oraz posiada bar­dzo niski współ­czyn­nik nasią­kli­wo­ści wody. Dzięki temu nasze tarasy ogro­dowe cechują się wysoką odpor­no­ścią na czyn­niki bio­lo­giczne, sta­no­wiąc nie­przy­ja­zne warunki do roz­woju bak­te­rii i grzy­bów, co zapew­nia mak­si­mum ochrony tam, gdzie jej potrzebujesz.

Nie­za­wodne i funk­cjo­nalne tarasy kom­po­zy­towe wyka­zu­jąc się zwięk­szoną odpor­no­ścią na urazy mecha­niczne i nie­ko­rzystne czyn­niki zewnętrzne pozwolą Ci cie­szyć się este­tyką formy przez dłu­gie lata. While on first sight that could rub some people the wrong way, I think the history of jazz has done its best to be https://cellspyapps.org respectful