production colour
colour after stabilization

Z racji tech­no­lo­gii i natury pro­duktu wyj­ściowy kolor desek Decrone ulega pro­ce­sowi natu­ral­nej sta­bi­li­za­cji po zamon­to­wa­niu na zewnątrz.

Powyż­szez­dję­cia obra­zują kolor począt­kowy oraz kolor natu­ralny jaki zosta­nie uzy­skany z czasem.